Om klubbenTrelleborgs flygklubb startade sin verksamhet redan 1958 med modellflyg. Några flygentusiaster tyckte att flygplanen var för små och ville flyga riktiga flygmaskiner och därför bildades 1962 den ideella föreningen Trelleborgs Flygklubb.

Sedan 1966 har klubben haft sin bas på Maglarpsfältet. Flygplatsen var belägen vid Maglarp 55:8 i Trelleborgs Kommun.

Under 1990 talet började en golfbana att etableras runt flygplatsen och efter hand som golfverksamheten utvidgades blev flygplatsen mera och mer begränsad.

Flygklubbens arrendekontrakt på den gamla flygplatsen löpte ut vid årsskiftet 2002/2003, och kom inte att förnyas bl.a. pga. att markägaren ville expandera sin golfbana.

För att fortsätta verksamheten undersökte klubben ett antal olika alternativ till ny placering av flygplatsen i tätt samarbete under flera år med Trelleborgs kommun och Vellinge kommun. Slutligen hittades ett alternativ vid Fredshög Stävie 4:1 i Vellinge kommun som var klart bättre ur säkerhets- och miljösynpunkt än den gamla placeringen.

Luftfartsverket godkände placeringen efter samråd med berörda instanser enligt beslut 2001-06-21.

Det gamla fältet (ESMR) stängdes 2003-03-31 och det nya fältet (ESTT) togs i drift 2003-04-01.

Flytten var väldigt omfattande. Allting måste etableras på nytt i den plöjda leråkern såsom klubbstuga, bana, hangarer, tankanläggningar, vägar el, vvs och tele.

Klubben bytte i samband med flytten namn till Söderslätts flygklubb. Den nya flygplatsen heter Vellinge/Söderslätts flygplats och är Sveriges sydligaste flygplats.

Mycket arbete har gjorts för att planera trafik varvet så att de närmaste grannarna störs så lite som möjligt, och en god granrelation har uppnåtts.

Flygplatsen drivs av Söderslätts flygklubb som är en ideell förening utan bidrag från vare sig Trelleborgs kommun eller Vellinge kommun men med mycket ideellt arbete och flera välvilliga sponsorer.

Föreningen är ansluten till KSAK som är en samorganisation för allt privatflyg i Sverige

Flygklubbens uppgift och målsättning är att tillvarata och utveckla flygsporten och privatflygets kommunikationer i den sydligaste delen av Sverige. Klubbens ansvar är också att vidmakthålla en hög standard på sina medlemmar samt utbildning av nya UL-piloter.

Vid sidan om flygverksamheten utgör klubben också en viktig social funktion för medlemmarna som träffpunkt för olika sammankomster, och som uppsamlingspunkt för all sorts flygning i regionen. Flygklubben har samarbete med Frivilliga Flygkåren, som är en organisation som ingår i samhällets beredskaps- och räddningstjänst. Flygplatsen används idag av försvaret, polisen, företags-, privat- och klubbägda flygplan. I dag finns det ett antal flygplan av olika storlek och komplexitet stationerade på flygplatsen.

Flera av flygklubbens medlemmar använder flygfältet som kommunikationspunkt inom sitt arbete, för flygningar inom Skandinavien samt norra Europa.

Den officiella invigningen av flygplatsen var 2006-05-06 med mycket pompa och ståt med deltagande av landshövdingen Lise-Lotte Reiter samt kommunens ordförande Göran Holm – se invigningen här.

Flygplatsen har därefter kontinuerligt utvecklats, kommunen har bidragit med asfaltering av ytorna i hangaren och framför.

Flygklubbens styrelse arbetar för att uppehålla en god gransämja genom att regelbundet bjuda in grannar från närliggande gårdar samt golfbana i samtal och samarbete.

Ett stort arbete har även gjorts av medlemmarna för att utjämna fältet som från början hade en stor svacka på mitten av banans längd. Numera har fält ytan blivit i det närmaste perfekt för flygning samt en grusväg har anlagts.

Det har även hållits SM i precisions flygning på flygplatsen 2008.

På flygplatsen finns även flygskola.